فقط بخون ..... هیچی نگو .........

¨روزی که رفتـــــــــــــــی مرگ تمام درد هایم را
 
¨با خودش بـــــــــــــــرد !
 
¨مرده ها درد نـــــــــــــــمیکشند ... !
 
¨حرف آخرم این اســـــــــــــــت ...
 
¨برنگرد دیـــــــــــــــگر !!
 
¨زنده ام نـــــــــــکن !
 
                              ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
¨ریتم نفس گیر این موسیقی ...
 
¨در جایی که نمی دانم کجاست !
 
¨و در روزی که یادم نیست !
¨

برای من خاطـــــره ای نواخته است ...
 
¨یکشنبه بود ؛
¨

یا دوشنبه ؛
¨

یا سه شنبه ؛
¨

یا شنبــــــه ای که پیشوندش را
¨
در لا به لای تقویم " نا "گرفته
 
¨خاطراتم گم کرده ام.

¨شاید روزی بود شبیه امروز
¨

یا فـــــــــــــردا ...
¨

دیگر چه فرقی می کند !!!
¨

که کـــــی....؟!
¨

و کجــــــا.....؟!
¨

وقتی هنوز قلب از طپش افتاده ام
¨

با ضرب آهنگش به لرزه می افتـــــــــد
....
 
                                  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
¨گول دنیا را مخور ماهیان شهر ما  از کوسه ها وحشی ترند
¨
بره های این حوالی  گرگان را میدرند
¨
سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها
¨
زنده ها هم ابروی مرده هارا میبرند
 
                                  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
¨هیچکسهمه چیز رابرای همیشه به باخت نمی دهد.این بازی آنقدر ادامه خواهد داشتکه یا سپیده سر بزندو یا مالباسی سفید به تن کنیم.
 
                               ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
 
¨در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
¨مثل آرامش بعد از یک غم ،
¨مثل پیدا شدن یک لبخند
¨مثل بوی نم بعد از باران ،
¨در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
¨من به آن محتاجم !
 
 
                               ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
 
¨عادت ندارم درد دلم را ،به همه کس بگویم ...پس خاکش میکنم زیر چهره ی خنـدانم...تا همه فکر کنندنه دردی دارم و نه قلبی ...
 
 
 
                                ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
 
 
¨گاهی وقتا حوصله ی هیچکسو ندارم
 
¨گاهی دلم چند تا حرف مهربونانه میخواد!!!
 
¨نه به شکل دوستت دارم و یا...
¨
نه به شکل بی تو میمیرم!!!
¨
ساده شاید مثل:
¨
دلتنگ نباش، فردا هم روز خداست....
 
                               ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 
¨می گویند : شاد بنویس …

نوشته هایت درد دارند!

و من یاد ِ مردی می افتم ،

که با کمانچه اش ،

گوشه ی خیابان شاد میزد…

اما با چشمهای ِ خیس … !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 1 نظر / 22 بازدید
ایزابلا

وای خیلی قشنگ بود گلم خیلی خیلی خیلی